Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ. ~ ΑΜΜΑ


ΓΙΑΤΙ  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ;

Δημοσιογράφος:

Δεν λένε οι Γραφές ότι όλα είναι μέσα μας;

 Τότε ποια είναι η ανάγκη για όλες αυτές τις  πνευματικές πρακτικές  (σάντανα);

Άμμα:

 Αν και όλα είναι μέσα μας, αυτό το γεγονός δεν είναι χρήσιμο,  αν δεν το βιώνουμε πραγματικά. Γι 'αυτό, η πνευματική άσκηση (σάντανα) είναι απολύτως απαραίτητη.

Οι σοφοί (Ρίσις), που μας έδωσαν τις μεγαλες ρήσεις όπως το, "Είμαι Μπράμαν",  "Είσαι Εκείνο", ήτανε άνθρωποι που είχαν φτάσει σε αυτό το υψηλό επίπεδο εμπειρίας.

Ενώ εκείνοι είχαν τις ιδιότητες του Θεού, εμείς έχουμε τις ιδιότητες της μύγας.

Η μύγα ζει στην βρωμιά και στις ακαθαρσίες.  Παρόμοια κι ο νους μας μπορεί να δει (να  εστιάζεται) μόνο τα λάθη και τα ελαττώματα σε άλλους. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να γίνουμε ικανοί να δούμε το καλό σε όλα.

 Μέχρι να συνειδητοποιήσουμε την αλήθεια μέσω της άσκησης (σάντανα) και του διαλογισμού, δεν έχει νόημα να λέμε ότι όλα βρίσκονται ήδη μέσα μας.

Άνθρωποι που έχουν μελετήσει τις γραφές και την Vedanta (Η ύψιστη σχολή φιλοσοφίας της Ινδίας, με κυρία πηγή τις Ουπανισάδες) για σαράντα ή πενήντα χρόνια έρχονται εδώ, και λένε ότι δεν έχουν ακόμη ειρήνη στον νου.

Δεν μπορούμε να ανάψουμε το φως, κρεμώντας μια εικόνα λάμπας στον τοίχο. Για να δούμε πρέπει, πρέπει να ανάψουμε το πραγματικό φως.

 Το να μαθαίνουμε από τα βιβλία και να κάνουμε ομιλίες δεν αρκεί.

 Για να βιώσετε την αλήθεια, πρέπει να κάνετε τη άσκηση (σάντανα) και να ανακαλύψετε τον πραγματικό "Εαυτό". Σε αυτό, η βοήθεια του Γκουρού είναι ζωτικής να σημασίας.

~~~~~~

A reporter: Don't the scriptures say that everything is within us? Then what is the need for all these sadhanas (spiritual practices)?

Amma: Although everything is within us, that fact is useless if we don't actually experience it. For that, sadhana is absolutely necessary.

The Rishis, who gave us the mahavakyas such as 'I am Brahman', and 'Thou art that', were individuals who had reached that plane of experience.

While they had the qualities of God, we have the qualities of a fly.

A fly lives in dirt and excreta.
Our minds can see (are used) only the mistakes and defects in others. This has to change. We have to be able to see the good in everything. Until we realise the truth through sadhana and contemplation, there is no sense in saying that everything is already within us.

People who have studied the scriptures and Vedanta for forty or fifty years come here. Even they say they have no peace of mind.

We can't get light by hanging a picture of a lamp on the wall. If we need to see something, we have to turn on the real light.

 Learning from books and giving speeches is not enough. To experience the truth, one has to do sadhana, and discover the real "I". For this ,a Guru's help is essential.

- AMMA