Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

«Είμαι» είναι η μόνη Αλήθεια, «Υπάρχω» είναι η μόνη Πραγματικότητα ~ Σουάμι Σιβανάντα

 
«Είμαι» είναι η μόνη Αλήθεια, «Υπάρχω» είναι η μόνη Πραγματικότητα

Η ζωή εδώ (σ' αυτόν τον κόσμο) είναι εμπειρία. Είναι εμπειρία μέσω των αισθήσεων. Η εμπειρία ‘κρέμεται’ στο «εγώ»*. Κάποιος λέει, «Βλέπω, ακούω, τρώω, ξέρω», είμαι άρρωστος, είμαι παχύς, είμαι μαύρος, είμαι δίκαιος, είμαι Ινδός, είμαι Αυστραλός, είμαι τυφλός. Χωρίς «εγώ», δεν υπάρχει εμπειρία. Η εμπειρία αυτή (που σχετίζεται με το εγώ και τις αισθήσεις) είναι παροδική και απατηλή, αλλά η εμπειρία η οποία είναι αιώνια, είναι η ζωή στο αιώνιο (στο Μπράμαν, Θεό, Απόλυτο, Συνειδητότητα). Αυτή είναι άπειρη, αμετάβλητη και θεϊκή. «Είμαι» είναι η μόνη Αλήθεια, «Υπάρχω» είναι η μόνη Πραγματικότητα. Η Ύπαρξη (Μπράμαν, Θεός, Απόλυτο, Συνειδητότητα ) είναι η μόνη Πραγματικότητα. Η Ύπαρξη είναι Συνειδητότητα-Ευδαιμονία, το «άρρωστος», «παχύς» κ.λπ. είναι απατηλά.

~ Σουάμι Σιβανάντα

ΣΧΟΛΙΟ:
Η εμπειρία ‘κρέμεται’ στο «εγώ»: Δηλαδή χωρίς εγώ δεν υπάρχει εμπειρία. Το εγώ είναι που ‘γειώνει’ την Συνειδητότητα στο σώμα και την στρέφει μέσα από τις αισθήσεις στον εξωτερικό κόσμο και έτσι έχουμε τις αισθητηριακές εμπειρίες.
~~~
"I am" is the only Truth, "I am" "I exist" is the only Reality*
Life here is experience. It is experience through the senses. The experience hangs on "I". One says, "I see, I hear, I eat, I know" I am sick, I am fatty, I am black, I am fair, I am an Indian, I am an Australian, I am blind. Without "I", there is no experience. This experience is transitory and illusory, but the experience which is eternal, it is life in the eternal. It is infinite, changeless and divine. "I am" is the only Truth, "I am" "I exist" is the only Reality. Existence is the only Reality. Existence is Consciousness-Bliss, "Sick" "fatty" etc. are illusory.

~Swami Sivananda